БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ
опубліковано 10 липня 2020 року о 16:29

І. Загальна частина 

Загальні положення 

1. «Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу» (надалі – Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю та звітності бюджету Васильківської селищної ради.

2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Васильківською селищною радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів, Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

4. Інформаційне забезпечення бюджетного процесу здійснюється  з використанням веб – сайту громади: vasilkivska.otg.dp.gov.ua, де передбачено ведення розділу «Бюджет»  та наступних підрозділів (перелік не вичерпний) :

Прогноз місцевого бюджету

Інструкції з підготовки бюджетних запитів

Бюджетні запити

Рішення про місцевий бюджет

Паспорти бюджетних програм

Рішення про внесення змін до  бюджету

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм

Звіти головних розпорядників коштів

Оцінка ефективності бюджетних програм

Перелік  розпорядників бюджетних коштів

Посилання на кабінети розпорядників коштів на порталі Є - дата

Програма соціально – економічного розвитку

Місцеві програми

Інформація про виконання бюджету

Бюджет для громадян (Доступно про бюджет)

Інша інформація (титульні списки капітальних видатків тощо)

        Рішення про бюджет, квартальні та річний звіт  про його виконання  про публікуються у газеті «Васильківський вісник» у терміни визначені Бюджетним кодексом України.

          

ІІ. Порядок формування Прогнозу місцевого бюджету  на наступний бюджетний період

 1.  Фінансове управління спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і  Васильківська ОТГ, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз місцевого бюджету - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету.

2. Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Васильківської ОТГ, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

3. Фінансове управління на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території на середньостроковий період та аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів місцевого бюджету, визначає обсяги фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.

4. Фінансове управління розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.

Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету.


Фінансове управління  здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій.

            На основі такого аналізу керівник фінансового  управління виконавчого комітету Васильківської селищної ради  приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету.

 5. Фінансове управління  до 15 серпня року, що передує плановому, подають до виконавчого комітету Васильківської селищної ради  прогноз  місцевого  бюджету.

6.Виконавчий комітет Васильківської селищної ради  не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядають та схвалюють прогноз місцевого бюджету і у п’ятиденний строк подають їх разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Васильківської селищної ради  для розгляду.

7. Рада розглядає Прогноз  у наступному порядку :

7.1. Депутати селищної ради розробляють  свої пропозиції щодо бюджетної політики Васильківської ОТГ з урахуванням Прогнозу місцевого бюджету  та  подають їх на розгляд постійної комісії, до предмета відання якої належать питання бюджету, у десятиденний строк з дня надходження Прогнозу до Васильківської селищної ради .

7.2  Комісія, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає Бюджетну декларацію і пропозиції, що надійшли, готує та подає на розгляд  сесії Васильківської селищної ради проект  рішення щодо Прогнозу  місцевого бюджету, що надається народним депутатам не пізніш як 20 робочих днів  до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Васильківської селищної ради.

7.3. Васильківська селищна рада  розглядає питання щодо Прогнозу місцевого бюджету. З доповіддю виступає  керівник фінансового управління, та голова постійної комісії ради  комісії, до предмета відання якої належать питання бюджету.

           На такому пленарному засіданні можуть бути заслухані головні розпорядники коштів  Васильківського селищного бюджету щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, та показників їх досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у Прогнозі  місцевого бюджету .

8. Розгляд Прогнозу місцевого бюджету  фіксується у Протоколі пленарного засідання ради.

9. Прогноз місцевого бюджету містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідної території, враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету;

2) загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, загальні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами фінансування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет.

9. План заходів щодо організації роботи зі складання  Прогнозу місцевого бюджету Васильківської селищної ради  затверджується виконавчим комітетом  Васильківської селищної ради  до 15 травня та містить заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації бюджетного процесу.

 

          ІІІ. Формування проєкту  бюджету Васильківської селищної ради на наступний бюджетний період та його розгляд 

1. Вихідні матеріали для складання проєкту селищного бюджету:

1.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проєкту бюджету на наступний бюджетний період;

1.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

1.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозованих обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проєкту селищного бюджету, а також пропозиції щодо форми проєкту рішення про селищний бюджет  (типова форма рішення);

1.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проєктом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проєкту селищного  бюджету;

1.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

1.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради;

1.7. бюджетні запити головних розпорядників коштів;

1.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, інших цільових програм, а також із складанням селищного бюджету;

1.9. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проєкту селищного бюджету;

1.10. результати зустрічей громад з депутатами Васильківської селищної ради та посадовими особами Васильківської селищної ради;

1.11. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;

1.12. звернення дорадчих груп громадян,  громадських організацій, органів самоорганізації населення;

1.13. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

1.14. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до Васильківського селищного бюджету і соціально-економічного розвитку Васильківської селищної ради;

1.15. попередній прогноз доходів і витрат селищного бюджету на наступний рік.

Результати голосування за Бюджетом участі.

2. З метою залучення громадськості до  процесу формування місцевого бюджету, головними розпорядниками коштів у період з 1 липня по 1 серпня проводяться консультаційні зустрічі  з жителями громади, за участю старост відповідних округів,  на яких здійснюється збір пропозицій  щодо формування бюджету.

            Головні розпорядники вивчають подані пропозиції та приймають рішення щодо  включення їх  до бюджетного запиту.  Результати розгляду оприлюднюються на  офіційному веб сайті Васильківської громади  vasilkivska.otg.dp.gov.ua у розділі «Бюджет» одночасно з оприлюдненням бюджетних запитів. 

3. Проєкт рішення про селищний бюджет формується у відповідності до типової форми рішення, затвердженої Міністерством фінансів України та  оприлюднюється на офіційному сайті Васильківської громади  не пізніше ніж за 20 днів  робочих днів до його розгляду на сесії Васильківської селищної ради після схвалення виконавчим комітетом Васильківської селищної ради.   Разом з проектом рішення до Васильківської селищної ради подаються документи, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України та оприлюднюються на сайті  Васильківської ОТГ - vasilkivska.otg.dp.gov.ua.

4. Не пізніше  як за 15 робочих  днів до розгляду проекту рішення  на сесії Васильківської селищної ради, проводяться Громадські слухання проекту бюджету Васильківської  громади.  Фінансове управління забезпечує розміщення на офіційному сайті повідомлення про проведення Громадських слухань, їх дату та місце проведення). Одночасно на офіційному сайті у розділі Бюджет підрозділ Бюджет  для громадян розміщується інформація про проект бюджету у зручній для громадян  формі.

За  підсумками Громадських слухань виноситься резолюція про  схвалення проекту рішення у запропонованій редакції чи з врахуванням наданих пропозицій.

5. План заходів щодо організації роботи зі складання проекту  селищного бюджету затверджується виконавчим комітетом Васильківської селищної ради  до 15 травня та містить заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації бюджетного процесу.

6. Розгляд  проекту рішення про місцевий бюджет  здійснюється у відповідності до Регламенту Васильківської селищної ради. 


ІV. Організація виконання місцевого бюджету  та внесення змін до бюджету 

1.Фінансове управління забезпечує  виконання селищного бюджету.

Фінансове управління здійснює загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координує  діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 3.Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником фінансового управління. До затвердження розпису місцевого бюджету керівником фінансового управління затверджується тимчасовий розпис місцевого бюджету на відповідний період.

4.Керівник фінансового управління протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

5.Фінансове управління за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

6. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється, Васильківською селищною радою на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) селищного бюджету.

7.Факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків.

З метою оцінки реального стану виконання доходів до кінця бюджетного періоду, фінансове управління одночасно з висновком про факт перевиконання дохідної частини подає інформацію про очікуване виконання загального фонду бюджету за бюджетний рік. У разі наявності ризику невиконання загального фонду за підсумками року, зміни до бюджету не вносяться.

8.Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

9. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухвалені Васильківською селищною радою з урахуванням положень статті 52 Бюджетного кодексу України, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України .

10. План заходів щодо організації роботи з виконання  селищного бюджету   затверджується виконавчим комітетом Васильківської селищної ради  до 10 січня  та містить заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації бюджетного процесу.


V. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету.

Доступність інформації про бюджет

1. Звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України.

2. Казначейство України складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються органами Казначейства України відповідно органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають фінансовому управлінню виконавчого комітету Васильківської селищної ради відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60  Бюджетного кодексу України .

4. Квартальний та річний звіти про виконання селищного бюджету Васильківської селищної ради, фінансовим управлінням  у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

            Перевірка річного звіту здійснюється, комісією з питань бюджету Васильківської селищної ради, після чого, селищна рада затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймає рішення взяти до відома  відповідний звіт про виконання бюджету.

           Інформація про виконання бюджету Васильківської селищної ради

підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту у Васильківському віснику.

            Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів  у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період та публікують оголошення у газеті Васильківський вісник про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

            Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах, або на офіційному веб сайті громади у розділі «Бюджет», підрозділ «Звіти головних розпорядників коштів» та тематичні розділи   з додатковим  посиланням у розділі «Новини»:

інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період - до 15 березня року, що настає за звітним;

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) - протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період - протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;

звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, - один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період - у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

          Фінансове управління здійснює публічне представлення інформації про виконання селищного бюджету,  відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет.

         Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів  у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період   головними розпорядниками коштів, а також публічне представлення інформації про  виконання бюджету здійснюється одночасно у формі Громадських слухань до 15 березня року, що настає за звітним.

         Про проведення Громадських слухань жителі громади мають бути повідомленні шляхом розміщення на офіційному веб сайті громади повідомлення про дату та час проведення Громадських слухань не пізніше як за 10 робочих днів до проведення, а також публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів у Васильківському віснику.

        За результатами  публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм та виконання бюджету, резолюція не виноситься.     

         Інформація про бюджет, визначена статтею 28 Бюджетного кодексу України, оприлюднюється з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.


Секретар  ради                                                           Т.О. АгарковаOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux