Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Схеми планування Васильківської ОТГ Дніпропетровської області
опубліковано 23 квітня 2020 року о 16:27

         1) Замовник СЕО та виконавець

         Замовником проекту є Глобал Комьюнітіз.

         Виконавець – ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА».


         2) Вид та основні цілі документу державного планування

         Схема планування території громади є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Васильківської селищної ради. Схема планування території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

         Завданнями схеми планування території громади є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
 • розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

         При розробленні схеми планування території враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Дніпропетровської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.


         3) Визначення документом державного планування умов для здійснення діяльності на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

         Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок, зміна функціонального та цільового призначення територій. Також на підставі Схеми планування території будуть розроблені за межами населених пунктів – детальні плани, а в межах – генеральні та детальні плани, які згідно зі ст. 19, зокрема, визначають:

         функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

         Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст. 29 включають, зокрема:

 • відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
 • планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);
 • охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

         4) Ймовірні наслідки

         а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

         Виконання стратегічної екологічної оцінки документа державного планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків реалізації проектних рішень на окремі складові навколишнього природного середовища – ґрунт, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, а також на здоров’я населення.

         б) для територій з природоохоронним статусом:

         На території Васильківської ОТГ території природно-заповідного фонду представлені такими об’єктами: ландшафтні заказники загальнодержавного значення «Бакаї», «Преображенський» та «Дебальцевські лимани», ландшафтний заказник місцевого значення «Надвовчанський», а також ботанічний заказник «Балка Сад». При прийнятті проектних рішень передбачається врахування наявних територій та режимів їх використання. Вплив на території з природоохоронним статусом не очікується.

         в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

         Проектні пропозиції Схеми планування території громади не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі здоров’я населення, оскільки територія громади, на яку розробляється Схема планування, розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

 

         5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

         У контексті СЕО Схеми планування Васильківської ОТГ Дніпропетровської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіанти: «нульовий», без впровадження проектних змін, та «базовий», при затвердженні документа державного планування і впровадженні відповідних проектних рішень.


        6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

         Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

         Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території Васильківської ОТГ, зокрема:

 • наявність несанкціонованих сміттєзвалищ;
 • знищення лісових насаджень;
 • незадовільний екологічний стан місцевих водних об’єктів;
 • незадовільна якість питної води;
 • недостатній рівень забезпеченості населення водопостачанням (майже повна відсутність водопроводів у селах громади) та каналізаційною інфраструктурою;
 • підтоплення ґрунтовими водами території селища Письменне;
 • недостатній рівень озеленення території громади.

         При здійсненні стратегічної екологічної оцінки буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Схеми планування території громади. З метою визначення сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до Схеми планування території громади, будуть розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства, а також в нормативних актах місцевих рад та адміністрацій, зокрема: Комунікаційна стратегія Васильківської ОТГ на 2019-2026 рр.; Програма соціально-економічного та культурного розвитку Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018 рік; Програма соціально-економічного та культурного розвитку Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік; Стратегія розвитку Васильківської ОТГ на 2018-2027 роки; Стратегія розвитку Васильківського району на період до 2020 року; Програма соціально-економічного та культурного розвитку Васильківського району на 2019 рік.

         Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Схеми планування території громади загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

         При виконанні стратегічної екологічної оцінки буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін території з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення громадського обговорення з метою отримання зауважень і пропозицій;
 • проведення консультацій з уповноваженими органами щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу документа державного планування на складові довкілля та на стан здоров’я населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження документа державного планування на довкілля.

         Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповідь про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • лабораторні дослідження стану довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.


         7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

          Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Комплекс проектних рішень, що приймається для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, включає:

 • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.;
 • охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.


         8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

          У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку  для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який буде виконано відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

         Пропонується така структура Звіту із СЕО:

         1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

         2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

         3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

         4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

         5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

         6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

         7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

         8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

         9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

         10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

         11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

         9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

         Васильківська селищна рада Васильківського району Дніпропетровської області (52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, сел. Васильківка, вул. Першотравнева, 140).

          Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Схеми планування Васильківської ОТГ Дніпропетровської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux